Formularz zamówienia usług telekomunikacyjnych

  W dalszej treści dokumentu przez Dostawcę Usług rozumie się FIONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Zborowa 4, 47-400 Racibórz, NIP: 639-200-66-37 / KRS: 0000520824 / RPT: 11156.  Oświadczenia
  Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest FIONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Zborowa 4, 47-400 Racibórz, NIP: 639-200-66-37 / KRS: 0000520824 / RPT: 11156 (dalej jako ,,Administrator’’).

  2. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod nr: 32 777 43 21 wew. 1, w drodze korespondencji elektronicznej, (mail:) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

  3. Administrator przetwarza dane wskazane w formularzu tj.: imię, nazwisko, adres instalacji, adres zamieszkania, numer telefonu i adres mail.

  4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

   • przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych z usługami telekomunikacyjnymi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO);

   • kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne );

   • przesłania informacji handlowej w zakresie usług telekomunikacyjnych i usług powiązanych na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną).

  5. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Administratora oraz agenci i przedstawiciele handlowi Administratora. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

  6. Dane osobowe przetwarzane są przez okres do czasu przedstawienia propozycji zawarcia umowy i uzyskania odpowiedzi na tę propozycję przy czym:

   • w przypadku zawarcia umowy dane przetwarzane będą na warunkach i przez okres wskazany w chwili zawierania umowy;

   • w przypadku odmowy zawarcia umowy dane będą usuwane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy zawarcia umowy.

  7. Administrator zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.

  8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora uprawnione są do domagania się od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt w celu przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych.

  10. Administrator nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

  To jest przykładowy komunikat.