Informacja Dostawcy usług o zagrożeniach związanych ze świadczonymi usługami

Szanując prywatność oraz prawa Klientów, Dostawca usług, w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, przetwarza tylko te dane, do których przetwarzania jest uprawniona lub zobowiązana na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Zastosowanie mają tu w szczególności Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800) z późniejszymi zmianami oraz Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami. Dane przetwarzane są również na podstawie aktualnych zgód wyrażonych przez Abonentów w szczególności podczas zawierania umowy oraz podczas czynności obsługowych. Odbywa się to tylko i wyłącznie w ściśle ustalonym zakresie danych, okresie i celu. Dane przetwarzane są przez naszych pracowników w systemach informatycznych z zachowaniem najwyższej jakości wymagań określonych w wewnętrznych instrukcjach i procedurach. Dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną udostępniane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom. Niezależnie od powyższego użytkownicy usług telekomunikacyjnych, a w szczególności użytkownicy usługi dostępu do Internetu poprzez stosowanie się do niżej wymienionych zasad mogą dodatkowo chronić swoją prywatność oraz dane osobowe podczas korzystania z usług:

To jest przykładowy komunikat.