§ 1 Definicje

W niniejszej Polityce prywatności, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1) „Operator” – właściciel Serwisu, tj. spółka pod firmą FIONE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zborowa 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000520824, numer NIP 639-200-66-37, numer REGON 243650913.

2) „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem URL https://ostrog.net (wraz z wszystkimi podstronami), za którego pośrednictwem świadczone są Usługi.

3) „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży usług telekomunikacyjnych, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu.

4) „Usługa” („Usługi”) – usługa świadczona przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach Serwisu, w szczególności składania Zamówień.

5) „Użytkownik” – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

6) „Zamówienie” – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży usług telekomunikacyjnych, określające w szczególności rodzaj i parametry usług; Zamówienie składane jest przez Użytkownika pośrednictwem Serwisu.

§ 2 Dane osobowe

1. Niniejsze zasady prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:
a. Użytkowników składających Zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz
b. innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem z Operatorem w jakimkolwiek celu (zapytania, komentarze itd.)

2. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są przez Operatora, który jest administratorem tych danych w rozumieniu właściwych przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje w ramach Serwisu przetwarzane są:
a. przez Operatora w zakresie realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień, w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w celu zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy.
b. w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora również w celu przekazywania informacji o Operatorze, Serwisie, ofercie i promocjach. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

4. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących Użytkownikami, przetwarzane są przez Operatora w celu:
a. dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób oraz Użytkowników,
b. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
c. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
d. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania w określonych przypadkach danych może uniemożliwić świadczenie Użytkownikowi usług drogą elektroniczną oraz składanie przez Użytkownika Zamówień w ramach Serwisu.

6. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu z Operatorem.

7. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

8. Administrator danych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika lub tej osoby.

9. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Administrator danych stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i serwisu w celu ochrony danych.

10. Podjęte przez Administratora danych działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownik lub inna osoba fizyczna korzystająca z serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa.

§ 3 Pliki cookies oraz inne technologie

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika Serwisu. Informacja ta może być odczytana przez serwer przy ponownym połączeniu się z Serwisem z danego komputera lub innego urządzenia.

2. Serwis może wykorzystać pliki cookies w następujących celach:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. dostosowania części informacji wyświetlanych w ramach Serwisu do zainteresowań użytkownika;
c. tworzenia statystyk oglądalności Serwisu, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. optymalizacji wydajności wyświetlanych stron, stosowanych zapytań i wyświetlanych treści.

3. Serwisy Administratora wykorzystują dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a. „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b. „Stałe” (persistent cookies) pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Serwisy Administratora mogą wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies:

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Pliku cookie Rodzaj Cel i zawartość
PHPSESSID Sesyjny przechowuje identyfikator sesji PHP
Google Analytics
Nazwa Pliku cookie Rodzaj Cel i zawartość
__utmz trwały przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
__utma trwały przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
__utmb trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
__utmc sesyjny przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

5. Operator informuje, że pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia użytkownika oraz jego danych. Operator informuje także, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Skutkiem takiej konfiguracji będzie jednak utrata dostępu do niektórych usług Serwisu lub uniemożliwienie korzystania z niego.

6. Serwis informuje, że możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji.

7. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

8. Operator będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego użytkownik będzie korzystać z Serwisu.

9. Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

10. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres:

To jest przykładowy komunikat.