ostrog.NET - Internet Service Provider

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Internet Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSMISJI DANYCH PRZEZ FIRMĘ
"OSTROG.NET" J.Wałęga & M.Musioł Sp.j. 47-400 Racibórz Ul.Korfantego 19

Dział I - Definicje
§ 1


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Abonent – podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 
2. Autoryzacja – weryfikacja uprawnień Abonenta do korzystania z dostępu do sieci Internet na podstawie podanego Loginu i Hasła. 
3. Cennik – „Cennik usługi dostępu do sieci Internet”. 
4. Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Abonentowi, konieczny do dokonania Autoryzacji, uzyskiwany przez Abonenta podczas aktywacji usługi. 
5. Login – jawny ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania Autoryzacji, uzyskiwany przez Abonenta podczas procesu aktywacji. 
6. Lokal – miejsce wskazane przez Abonenta, w którym świadczona jest Usługa. 
7. Okres rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, będący podstawą rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora, rozpoczynający się i kończący we wskazanych na fakturze dniach miesiąca. 
8. Opcja – wariant usługi charakteryzujący się parametrami technicznymi, funkcjonalnymi oraz zakresem udogodnień towarzyszących, określonym w Cenniku. 
9. Operator - działający i świadczący usługi teleinformatyczne na podstawie przewidzianych prawem koncesji zezwoleń lub zgłoszeń oraz w oparciu o zawarte umowy, porozumienia, zezwolenia itp. 
10. Regulamin – „Regulamin świadczenia usługi transmisji danych”. 
11. Aktywacja – jednorazowa czynność, polegająca na uzyskaniu parametrów technicznych, niezbędnych do korzystania z Usługi (w tym Login i Hasło). 
12. Umowa – „Umowa o świadczenie usług internetowych”. 
13. Usługa –usługa dostępu do sieci Internet. 
14. Zestaw instalacyjny – komplet urządzeń służących do korzystania z Usługi. 

Dział II - Zakres i warunki świadczenia Usługi
§ 2

1.Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i Cenniku, a Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
2.Operator zapewnia poprawne świadczenie Usługi pod warunkiem korzystania przez Abonenta z zestawu instalacyjnego zainstalowanego przez Operatora. 

§ 3

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Abonenta jest zawarcie Umowy. 
2. Świadczenie Usługi rozpoczyna się od dnia przeprowadzenia procesu aktywacji. 

§ 4

W ramach korzystania z Usługi Abonent zobowiązany jest:
1. Niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w świadczeniu Usługi oraz o niewłaściwej jakości Usługi, utracie loginu i/lub hasła. 
2. Ochrony oraz nieudostępniania swojego Loginu i hasła osobom trzecim. 
3. Nie dokonywać prób wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu osób trzecich bez ich zgody. 
4. Nie umożliwiać korzystania z Usługi osobom trzecim poza Lokalem. 
5. Nie prowadzić jakichkolwiek działań, które mogą powodować zakłócenia w działaniu sieci Internet. 
6. Nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową operatora lub zakłócić poprawne funkcjonowanie systemów operatora, służących udostępnieniu i monitorowaniu Usługi oraz urządzeń i łączy operatora, przeznaczonych do przekazywania informacji na odległość. 
7. Przestrzegać przepisów prawa i treści Regulaminu i Umowy, a w szczególności nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym przy wykorzystaniu Usługi. 

§ 5

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Operator ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi do czasu zaprzestania naruszeń, polegających na nieprzestrzeganiu postanowień § 4. 
2. Operator zastrzega sobie prawo do rozłączania połączenia internetowego (rozłączenie serwisowe, administracyjne), wymagającego ponownej Autoryzacji. 
3. Wszystkie usterki związane z funkcjonowaniem Usługi Abonent może zgłaszać w godzinach od 8 do 18 do operatora telefonicznie, przez panel klienta lub na automat zgłoszeniowy po godzinach pracy. 

Dział III - Umowa o świadczenie Usługi
§ 6

1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta w formie pisemnej. 
2. Umowa wchodzi w życie w dniu dokonania aktywacji. 
3. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez pisemne oświadczenie złożone w terminie 10 dnia od dnia jej zawarcia. 
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3., powinno być złożone w punkcie obsługi klienta. 
5. W przypadku rezygnacji Abonenta ze świadczenia Usługi w trybie określonym w ust. 3., Umowa uważana jest za niezawartą, a Abonent jest zwolniony z wszelkich opłat za Usługę. 

§ 7

1. W imieniu Operatora Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 
2. Abonent może zawrzeć Umowę oraz składać inne oświadczenia woli z nią związane osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela. 
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Abonenta w zakresie zawarcia lub wykonywania Umowy winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8

1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieokreślony. 
2. Świadczenie Usługi na czas określony uważane będzie za przedłużone na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie co najmniej 30 dni przed upływem terminu, określonego w Umowie. 

§ 9

1. W przypadku, gdy Umowa została zawarta na czas nieokreślony przez Abonenta może być rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 
2. Abonent może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi na czas określony lub nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Operatora nie mógł korzystać z Usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni. 
3. Operator może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień Regulaminu, Umowy lub Cennika, a w szczególności:
a) opóźnienia w regulowaniu opłat na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia płatności określonego na fakturze VAT,
b) postanowień § 4., ust. 2 do 7.
4. Operator może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Abonent narusza przepisy prawa w związku z korzystaniem z Usługi, albo korzysta z Loginu lub Hasła, których nie uzyskał w procesie Aktywacji. 
5. Operator może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego w przypadku:
a) zaprzestania świadczenia Usługi,
b) braku możliwości jej świadczenia ze względu na zaistniałe warunki techniczne. 
6. Oświadczenie Abonenta w przedmiocie rozwiązania Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej w punkcie obsugi klienta. 

§ 10

1. Zmiana Opcji Usługi następuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy. 
2. Operator może wprowadzić inną formę zmiany Opcji. 
3. Operator dopuszcza możliwość składania zamówień w postaci elektronicznej. 
4. Zamówienie dotyczące zmiany Opcji Usługi w kolejnym Okresie rozliczeniowym powinno zostać złożone nie później, niż 10 dni przed rozpoczęciem Okresu rozliczeniowego poprzedzającego okres, w którym zmiana ma nastąpić. 
5. W przypadku zmiany Opcji, naliczanie opłat za Usługę w nowej Opcji następuje od kolejnego Okresu rozliczeniowego występującego po Okresie rozliczeniowym, w którym zostało złożone zamówienie. 
6. Operator zastrzega sobie prawo odmowy dokonania technicznej rekonfiguracji świadczenia Usługi w nowej opcji w przypadku stwierdzenia braku możliwości technicznych. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Operator świadczy Usługę na dotychczasowych zasadach. 

Dział IV - Odpowiedzialność
§ 11

1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wyłącznie w zakresie określonym w Umowie, Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. 
2. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za Usługę. 
3. Kara umowna nie przysługuje, jeżeli w Okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy niż 36 godzin. 
4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej w ust. 2. kary umownej Abonentowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
5. Zgłoszenie dotyczące przerw w świadczeniu Usługi powinno zostać wniesione w dniu, w którym Abonent stwierdził wystąpienie takiej przerwy. 

§ 12

1. Operator nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet. 
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Operator podejmuje środk i techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi. 

§ 13

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za:
a) treści przekazywane podczas korzystania z Usługi,
b) zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta przed ingerencją osób trzecich,
c) za wadliwe działanie Usługi w przypadku zainstalowania i użytkowania sprzętu, który nie został zainstalowany przez Operatora,
d) następstwa udostępnienia przez Abonenta Jego loginu lub hasła osobom trzecim.
e) za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku wykorzystania nie zgodnego z przeznaczeniem oraz działania siły wyższej. 
2. Operator nie zapewnia wsparcia technicznego w zakresie sprzętu Abonentom, którzy korzystają ze sprzętu innego niż zainstalowany przez Operatora. 

§ 14

1.Abonent ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone przez użytkowników sieci Internet, posługujących się Jego Hasłem lub Loginem. 

Dział V - Opłaty
§ 15

1. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat z góry za korzystanie z Usługi zgodnie z Cennikiem na wskazany numer konta podany w umowie. 
2. W ramach opłaty abonamentowej Abonent otrzymuje:
a) dostęp do transmisji danych o określonej w Cenniku maksymalnej prędkości transmisji danych od i do swojego Komputera.

§ 16

1. Rozpoczęcie naliczania opłat następuje od dnia dokonania przez Abonenta aktywacji. 
2. Termin płatności za Usługę jest określony do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący. 
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Operatora. 
4. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat operator nalicza odsetki w podwojnej ustawowej wysokości. 

§ 17

1.W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 4., ust. 4., Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem (udostępnienie Usługi poza Lokal). 
2.Koszty monitów i upomnień w ryczałtowo ustalonej wysokości 25 zł, za każdy monit lub upomnienie ponosi abonent. 
3.W przypadku gdy abonent zawarł z operatorem więcej niż jedna umowę opóźnienie w zapłacie w którejkolwiek z opłat upoważnia operatora do rozwiązania bez wypowiedzenia także pozostałych umów 

Dział VI - Reklamacje 
§ 18

1.Abonent może składać reklamacje z tytułu niedotrzymania z winy Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi, niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi.

§ 19

1. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie lub przez panel klienta. 
2. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana, albo miała być wykonana. 
3. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.,pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia Abonenta. 

§ 20

1. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta,
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi,
e) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku żądania ich wypłaty, numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności,
g) podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

§ 21

1. Operator jest obowiązany zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy. 
2. Przy rozpatrywaniu reklamacji, stosownie do jej przedmiotu, Operator zobowiązany jest uwzględnić:
a) prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację,
a) dokumenty i inne dowody przedstawione przez Abonenta,
c) badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla Usługi. 

§ 22

1. Operator udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 
2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
a) powołanie podstawy prawnej,
b) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,
c) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty,
d) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać:
a) uzasadnienie faktyczne i prawne,
b) zostać doręczona reklamującemu Abonentowi przesyłką poleconą.
4. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Operatora. 

§ 23

1. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, Operator przyznaje procentowy rabat na następny miesiąc rozliczeniowy. W przypadku rezygnacji klienta z usługi, kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na poczet zadłużenia Abonenta wobec Operatora, a w przypadku braku zadłużenia, zgodnie z wnioskiem Abonenta, zwracane są przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. 
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT, za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją. 

Dział VII – Zakres obsługi serwisowej 
§ 24

1. Usuwanie nieprawidłowości w pracy Urządzeń, 
2. Konserwację, naprawę lub wymianę uszkodzonego Urządzenia, 
3. Usuwanie awarii Sieci, 
4. Możliwość zgłaszania problemów pracy z Siecią na specjalnie do tego celu wydzielony automat zgłoszeniowy o numerze 032 777 43 21 dostępny całą dobę. 

§ 25

1. W ramach serwisu Usługi Operator zapewnia gotowość służb technicznych do usunięcia awarii od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 do 16. 
2. Operator zobowiązuje się do usunięcia awarii, w czasie gotowości służb technicznych, o których mowa w ust.1, w terminie 24 godzin od momentu, w którym Operator wykryje awarię lub awaria zostanie zgłoszona przez Abonenta. 

Dział VIII - Postanowienia przejściowe i końcowe 
§ 26

1.W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie i Cenniku stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawa telekomunikacyjnego. 

§ 27

1. Spory mogące wyniknąć z tej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sadu powszechnego właściwego dla siedziby operatora. 

§ 28

1.Abonent jest zobowiązany do poinformowania Operatora o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w Umowie, wszczęciu wobec niego postępowań upadłościowych oraz innych postępowań sądowych mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian lub wszczęcia postępowań. W przypadku niedoinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja, wysłana przez Operatora, będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

§ 29

1. Operator powiadamia Abonenta o każdej zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, a w razie skorzystania z tego prawa Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. 
2. Operator powiadamia Abonenta o podwyższeniu cen usług telekomunikacyjnych z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego. W przypadku braku akceptacji podwyższenia cen Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, a w razie skorzystania z tego prawa Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z zastrzeżeniem zwrotu ulgi przyznanej Abonentowi. 
3. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 1. i 2., może nastąpić jedynie przed wejściem w życie odpowiednio Regulaminu lub Cennika i jest skuteczne od dnia wejścia w życie odpowiednio Regulaminu lub Cennika.

 
ciscoMikro TikHewlett-PackardDell

 
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby